Op 27 december 1949, op de drempel van de jaren vijftig, werd Indonesi� onafhankelijk. Het zou tot 1962 duren alvorens ook Nederlands Nieuw-Guinea in Indonesische handen zou over- gaan. Dat ook Nederland een kater overhield aan zijn koloniale verleden bewijst een brief van Multatuli (E.D. Dekker) aan het Nederlandse volk en Koning Willem III  : "Aan U durf ik met ver- trouwen te vragen of het Uw wil is dat daarginds Uw meer dan dertig miljoenen onderdanen wor- den mishandeld en uitgezogen in Uwen naam?"

 
Norbert.   
op deze pagina
DE 50's
GESCHIEDENIS
Kolonies

Het gerenommeerde "Hotel des Indes". Na de soevereiniteits-overdracht werd de naam gewijzigd in 'Hotel Duta Indonesia'; voor deze naam werd gekozen zodat de initialen 'DI' op be-stek en beddengoed konden blijven. Later is het afgebroken.

Tegenwoordig is voor 17 tot 30 miljoen mensen is het Bahasa Indonesia de moedertaal, en voor meer dan 140 miljoen de tweede taal. Generaties kregen hun opleiding in Nederlandse scholen zoals de Middelbare Landbouwschool in Buitenzorg.

Harmonie Batavia Soci�teit, ontmoetingsplaats voor Euro- peanen. In 1985 werd het afgebroken. Vele Nederlandse ko- lonialen hadden het goed "in den Oost". De terugkeer na de onafhankelijkheid hebben velen moeilijk kunnen verteren.

Ook in de Nederlandse kolonies speelden de katholieke missionarissen en protestantse zendelingen een grote rol in het onderwijs. Pas op het einde van het koloniale tijdperk waren er gelijkaardige studiemogelijkheden voor allen.

Een van de succesvolste exportartikelen van moederland Ne-derland naar zijn kolonies was koning voetbal. Wie hieraan twijfelt kijkt maar eens naar de namen en de huidskleur van de spelers het Nederlands nationaal elftal.

Schoolleerlingen van de lagere Zeevaartschool Hamadi leren morseseinen. De zeevaart is vooreen land als Nederland altijd al van groot belang geweest. Inwoners van de kolonies opleiden zorgde voor  bekwame en goedkope bemanningen.

Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij (boven).
De NIROM had studio's in Batavia en Soerabaja, en zond pro-gramma's uit over sport, politiek, cultuur en kerkdiensten. Be- halve een eigen huisorkest kwamen regelmatig toneel- en cabaretgroepen uit Nederland voorstellingen verzorgen.

Mannen en vrouwen moesten de rijkdommen van de kolonie" ten gelde brengen". Wat Multatuli deed schrijven "...een roof-staat aan de Noordzee...die spoorwegen bouwt van gestolen geld  en tot betaling de bestolene bedwelmt met opium, Evan-gelie en jenever... Zo hoort u het ook eens van een ander.

Fiere blanke soldaten van het KNIL (Koninklijk Ne- derlands Indonesisch leger) op de foto boven. In realiteit was het grootste deel van dit koloniale leger samengesteld uit Indonesi�rs. De meeste van hen uit Java, maar de trouwste waren de Molukers (foto onder). Zij werden na de onafhankelijk naar Neder land gerepatrieerd.

De Javaanse danskunst was van een hoog niveau (foto boven). Maar die was slechts zelden te zien in de  Schouw-burg Batavia, geopend in 1821. In 1911 overgenomen door de gemeente Batavia. Na de Tweede Wereldoorlog heeft het lange tijd dienst gedaan als bioscoop. In 1987 is het gebouw geheel gerenoveerd en sindsdien weer als schouwburg in gebruik on- der de naam "Gedung Kesinian" (foto onder).

   
 VORIGE NAAR BOVEN    VOLGENDE  
redactie, webdesign en grafiek : Dennis Garcia | m.m.v. Joop van Weerd en Norbert
copyright euromediArts  |  gedeeltelijke of gehele overname van teksten en/of grafiek slechts na schriftelijke toelating
voor suggesties voor,  vragen en medewerking aan het Jaren Vijftig Web :  stuur een e-mail naar de redactie